18 കൊഴികുട്ടികളെ കൊടുക്കാനുണ്ട്
18 18 കൊഴികുട്ടികളെ കൊടുക്കാനുണ്ട് എല്ലാം ഒരു കിലോ താഴെ ഉണ്ട് വില്‍ക്കുന്നതു പട്ടി പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട്മാത്രമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കുക.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

18 കൊഴികുട്ടികളെ കൊടുക്കാനുണ്ട്

  • Views: 303
  • Product: കോഴി, താറാവ്‌, മുട്ട
  • Location: Chalakudi(Map)
  • Availability: Available
  • Quantity: 18
  • Date Added: 06-11-2015
  • ₹2,500

Farmer details

View profile
Please sign in to chat with Anil kumaer
ഞാൻ 50 Kg വെള്ളരി ജനുവരി 1 തീയതി വില്കാൻ ഇട്ടതാണ് എന്റെ കൃഷിയിൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം വിറ്റു പോയി. Good concept and very helpful. Need android version also.
- Vivek Thomas Mathew
എന്റെ തോട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ ചീരയും എന്റെ കൃഷി വഴി വിറ്റു പോയി. ഇടനിലക്കാർക്ക് വിൽക്കുനിതിനെകാൽ നല്ല വിലയും ലഭിച്ചു. കര്ഷകര്ക്ക് വലിയൊരു സഹായമാണ് എന്റെ കൃഷി.
- Satheesh
ആകാശ വെള്ളരിയുടെ തണ്ട് ഞാൻ വില്കാൻ ഇട്ടിടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെകൃഷി . കോമിൽ. വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു responce ഉടനെ ധാരാളം calls വന്നു.ഒരു ആഴ്ച്ചകുള്ളിൽ തന്നെ 20ഓളം തണ്ടുക്കൾ വിറ്റു പോയി. വളര നല്ലൊരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം ......
- shine
I Say Organic rocks!!! The vegetables and fruits are indeed damn delicious. Try it out and taste the difference The produce is always fresh and good quality Keep up the good work guys!
- Anil Vasudevan