കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ

കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ

Jaison , PARAPPANANGADI , Malappuram

9061741751

Price Rs. 250/-

Available Quantity : 5000

കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ കുള്ളൻ കവുങ്ങിൻ തൈകൾ മറ്റു ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കൂടു...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ

ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ

ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ജാതി, മാവ്, plavu, കുരുമുളക്, ...

Similar Products

no image

Co5 Grass Stump

Co5 grass stupm @ Re1

Azolla seed for sale Rs:- 50/-

Azolla seed for sale Rs:- 50/-

Azolla seed for sale Rs:- 50/- Contact:- 9526484435

no image

CO5 Stump For sale

CO5 grass stump for sale

no image

ആഡീനിയ ചെടികൾ

2 വർഷം പ്രായം ആയ അഡീനിയ ചെടികൾ വിൽപ്പന യ്ക് .70125340...

Recent Products

no image

Nissar

20 Apr 2018

SASO, BV380 Branded hen available

no image

Gaot

20 Apr 2018

Jamunapyari Malabar Cross

no image

Fish seed

20 Apr 2018

Gift thilapiya. Red belly.Vala.Anabas..e...

Malaysian vala seeds for sale

Malaysian vala seeds for sale

19 Apr 2018

Malaysian vala seeds for sale Rs:- 1.2...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation