മുട്ടകോഴിൾ

മുട്ടകോഴിൾ

joychen , Puthukary , Alappuzha

9747614222

Price Rs. 350/-

മുട്ടകോഴിൾ വില്പനയ്ക്ക്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ആടും,  മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

ആടും, മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

അമ്മ ആടും മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു ക്രോസ്സ് ...

മുട്ടകോഴികൾ

മുട്ടകോഴികൾ

മുട്ടകോഴി വില്പനയ്ക്ക്.

Similar Products

no image

കോഴി

ഏഴ് നാടൻ പൂവൻകോഴികൾ. കിലോ 120 രൂപമാത്രം

no image

കരിങ്കോഴി മുട്ട വിൽപനയ്ക്ക്

കരിങ്കോഴി (കടക്കനത്ത്) മുട്ട വിൽപനയ്ക്ക് - 30/-

no image

കരിങ്കോഴി വിൽപനയ്ക്ക്

Nine months old Egg Laying Hen & Cock for sale - 800/- Near Thamarassery Calicut

no image

കരിങ്കോഴി വിൽപനയ്ക്ക്

Nine months old Egg Laying Hen & Poovan for sale

Recent Products

no image

arrow root pouder

16 Aug 2017

100% natural powder

no image

BEAUTIFULL Male and Female Goose for sal

15 Aug 2017

BEAUTIFULL Male and FemaleGoose for sale

no image

beautiful male and female goose for sale

15 Aug 2017

beautiful male and female goose for sale

no image

kudampuli

15 Aug 2017

Nadan home made pure without pesticides

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation