മുട്ടകോഴിൾ

മുട്ടകോഴിൾ

joychen , Puthukary , Alappuzha

9747614222

Price Rs. 350/-

മുട്ടകോഴിൾ വില്പനയ്ക്ക്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ആടും,  മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

ആടും, മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

അമ്മ ആടും മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു ക്രോസ്സ് ...

മുട്ടകോഴികൾ

മുട്ടകോഴികൾ

മുട്ടകോഴി വില്പനയ്ക്ക്.

Similar Products

3 Month Old Nadan Poovan Kozhi(MAY20)

3 Month Old Nadan Poovan Kozhi(MAY20)

3 Month Old Nadan Poovan Kozhi(MAY20)2018

karinkozhy and thalasseri nadan

karinkozhy and thalasseri nadan

thalassery nadan, kadaknath. gramapriya, gramalakshmi available

Day old quail (kada)

Day old quail (kada)

Day old quail

Day old quail (kada)

Day old quail (kada)

Day old quail

Recent Products

no image

Fodder(pullum thand)

23 May 2018

co3,co4 fodder(pullum thand) for sell

no image

Mangosteen fruit

23 May 2018

Mangosteen fruit for sale. 200rs per kg

3 Month Old Nadan Poovan Kozhi(MAY20)

3 Month Old Nadan Poovan Kozhi(MAY20)

22 May 2018

3 Month Old Nadan Poovan Kozhi(MAY20)201...

Birds eye Chilli Seeds (pack of 50 seeds

Birds eye Chilli Seeds (pack of 50 seeds

22 May 2018

Product Details Bird's eye chili, bird ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation