കാട മുട്ടകൾ

കാട മുട്ടകൾ

Ramesh A M , Near kottayam Medical college , Kottayam

9645818318

Price Rs. 2.50/-

കാട മുട്ടകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികളിൽ നല്ല ബുദ്ധിക്കും ശരീര വളർച്ചക്കും വേണ്ടി കാടമുട്ടകൾ ശീലമാക്കൂ.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

Nadan kozhi..and Hightech chicken cage

Nadan kozhi and Hightech chicken cage for sale Pls contact 9744507856 7012955154

Day old layer chicks

Day old layer chicks

We deliver broiler chicks, layer chicks and kada kozhi chicks in regular basis at Trivandrum and kollam district

Broiler chicks

Broiler chicks

We deliver broiler chicks, layer chicks and kada kozhi chicks in regular basis.

no image

GRAMASREE MALE HEN 15 DAYS OLD 100 NO

15 DAYS OLD GRAMASREE MALE HEN

Recent Products

no image

ശുദ്ധമായ തേൻ

22 Jan 2018

Rs.380 per k.g

no image

Female malabari goat

22 Jan 2018

Pure white colour malabari goat.

Muscovy ducks

Muscovy ducks

22 Jan 2018

Pure white muscovy_7 months..

no image

GIFT TILAPIA FISH

22 Jan 2018

വയലിലെ കുളത്തി...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation